Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(Nowy regulamin obowiązujący od 25.12.2014r.)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Właściciela pod adresem www.sklep-meritum.pl

§ 1. Definicje


1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresam www.sklep-meritum.pl (zwany dalej Sklepem) jest:
Meritum Marcin Przychodzki ul. Herbsta 2/16, 76-200 Słupsk, NIP 839-277-20-48, REGON 220550546
e-mail: sklep-meritum@op.pl;
telefon kontaktowy: +48 502 021 994 *
dodatkowe telefony do kontaktu:
fax. +48 59 726 09 29 *
* koszt połączenia wg.taryfy operatora
2. Sklep- sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-meritum.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić produkty.
3. Magazyn – ul. Wiśniowa 66; 76-200 Słupsk , miejsce gdzie klient może odebrać towar osobiście oraz gdzie należy dokonywać zwrotów towarów.
4. Klient- pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, dokonująca zakupów w Sklepie.
5. Produkty- towary i usługi dostępne w Sklepie.
6. Usługa dodatkowa- usługa świadczona przez Sklep na pisemną prośbę Klienta, w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
7. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktów (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny).
8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Za dni robocze nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
11. Przelew bankowy- płatność wykonana przez Klienta w banku, poprzez konto bankowe bądź stacjonarne lub na poczcie poprzez przelew na rachunek bankowy Sklepu.
12. Przelew elektroniczny- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line.
13. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. nr 16, poz.93 z późn. zm.).
14. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 827).

§ 2. Zasady ogólne/oferta


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Przedmiotem transakcji są Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
5. Ceny Produktów podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny wskazane w chwili składania Zamówienia przy Produktach w Sklepie są wiążące.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych Produktów do oferty, zamykania kolekcji, ogłaszania, wprowadzania zmian i kończenia akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby treść ofert sprzedaży Produktów jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. Różnice, jakie mogą zaistnieć pomiędzy wizualizacją Produktów w Sklepie mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Klienta i nie są one podstawą do reklamacji i zwrotu zakupionych Produktów w Sklepie.

§ 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień


1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest właściwe złożenie Zamówienia, poprzez strone Sklepu www.sklep-meritum.pl lub mailem na adres sklep-meritum@op.pl; 
2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz informacją, jak dokonać płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
3. Klient składając zamówienie zawiera Umowę Sprzedaży zamawianych Produktów z właścicielem Sklepu.
4. Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptują warunków w nim zawartych.
5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane zostaną w następnym dniu roboczym.
6. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową: sklep-meritum@op.pl
7. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie drogą mailową: sklep-meritum@op.pl
8. Klient nie może anulować Zamówienia już wysłanego.
9. W przypadku niedostępności Produktów lub jego części w magazynie objętych Zamówieniem, Klient zostaje poinformowany o stanie Zamówienia, a następnie podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (zmienione, częściowa realizacja lub w całości anulowane).
10. Oferta Sklepu nie przedstawia stanu magazynowego.
11. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, bądź realizacji Zamówienia wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
Zamówienia zależą od wyboru rodzaju wysyłki:
a) Przesyłka Kurierska (standard do 30kg), koszt: 13,00 zł.
b) Przesyłka Kurierska (pobraniowa do 30kg), koszt: 18,45 zł.
13. Realizacja Zamówień następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub elektronicznym na adres firmy: 
Meritum Marcin Przychodzki ul. Herbsta 2/16, 76-200 Słupsk, NIP 839-277-20-48, Numer rachunku(PLN):
PKO I o/Słupsk 03 1020 4649 0000 7502 0090 5638
- po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu, lub przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu drogą mailową;
b) w przypadku Zamówień płatnych gotówką w siedzibie firmy- w danym lub następnym dniu roboczym.
14. Przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi do 1 dzień roboczych i liczy się od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji do dnia nadania Produktu do Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
15. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku Zamówień wzbudzających wątpliwości lub gdy formularz Zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.
16. Zmiany w wysyłce Produktu bądź rezygnacja z Zamówienia możliwe są po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sklepem drogą mailową: sklep-meritum@op.pl Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało wysłane.
17. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku Produktu w magazynie lub braku możliwości zrealizowania Zamówienia Klienta, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji Zamówienia jest dłuższy niż 30 dni Sklep ma prawo odstąpić od umowy w terminie przewidzianym do realizacji Zamówienia. Jeśli zapłata za Produkt została uiszczona z góry, Sklep zwraca Klientowi kwotę za Produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania Zamówienia. Klient może też podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na zakup innych Produktów w Sklepie.

§ 4. Odstąpienie od umowy oraz wymiana towaru


1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w regulaminie.
2. Zwrotowi lub wymianie podlega tylko Produkt bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta.
3. Klient może wymienić Produkt na inny w ciągu 14 dni od dany otrzymania Zamówienia. Koszt wysyłki wymienianego Produktu w obie strony ponosi Klient (jeśli Produkt nie jest reklamowany)
4. Zwracany lub wymieniany Produkt powinien być dostarczony na adres Magazynu, tj.: Meritum Marcin Przychodzki, ul. Wiśniowa 66, 76-200 Słupsk, tel. 502021994
5. Przed odesłaniem Produktu Klient ma obowiązek powiadomić Sklep o zamiarze zwrotu lub wymiany Produktu drogą mailową: sklep-meritum@op.pl
6. Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w określonym terminie, w przeciągu 14 dni roboczych zwróci Klientowi kwotę równą cenie Produktu.
7. Zwracany lub wymieniany Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem.

§ 5. Reklamacje


1. Wszystkie Produkty w Sklepie są fabrycznie nowe, wykonane z należytą starannością, pozbawione są wad fizycznych, prawnych oraz nie naruszają praw osób trzecich.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Produkcie wad fizycznych lub niezgodności Produktu z Produktem złożonym w Zamówieniu.
3. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki powinien on dopilnować czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik ma obowiązek protokolarnie ustalić stan przesyłki, jak też okoliczności powstania uszkodzenia przesyłki. Przewoźnik dokonuje tych czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku ustalenia szkody spisywany zostaje protokół szkody (wzór dokumentu udostępnia przewoźnik).
4. Klient stwierdzając wady w otrzymanym Produkcie uprawniony zostaje do świadczeń gwarancyjnych.
5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od daty zakupu Produktu, o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności Produktu z umową pisemnie poinformuje o tym fakcie Sklep drogą mailową: sklep.meritum@op.pl
6. Zwracany Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem oraz opisem reklamacji.
7. Sklep w ciągu 7 dni roboczych rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta drogą mailową o decyzji.
8. W momencie uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy w przeciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
9. Koszty odesłania reklamowanego Produktu ponosi Sklep i zwraca go po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Warunkiem zwrotu kwoty jest podanie numeru konta bankowego Klienta.
9. Reklamowany Produkt powinien być wysłany na adres Magazynu, tj.: Meritum Marcin Przychodzki, ul. Wiśniowa 66, 76-200 Słupsk, tel. 502021994

§ 6. Dane osobowe


1. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz ich przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji umowy.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta i zgoda na ich przetwarzanie jest konieczne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostępu do nich przez osoby trzecie.
4. Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania usunięcia.

§ 7. Postanowienia końcowe


1. Umowa sprzedaży zawarta jest zgodnie z prawem polski.
2. Produkty produkowane przez Sklep, nazwa marki są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
3. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Obecność w Sklepie Produktów nie oznacza natychmiastowej realizacji Zamówienia.
5. Ceny Produktów podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej Sklepu.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maję zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązuje od daty opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 (Stary regulamin obowiązujący do 25.12.2014)

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: MERITUM Marcin Przychodzki . z siedzibą w Słupsku przy ulicy: Herbsta 2/16, NIP: 839-277-20-48  , tel: 502 021 994 , adres email: sklep.meritum@op.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Kolory poszczególnych produktów mogą się w rzeczywistości różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. (wynika to z różnych ustawień kalibracji monitora i sprzętu elektronicznego)

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Zobowiązujemy się do dostarczenia towaru bez wad.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej (firmy kurierskiej) - czas dostawy 1-2 dni

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu (na własny koszt) reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Na adres magazynu (UWAGA inny adres niż siedziba firmy):

Meritum Marcin Przychodzki, ul. Wiśniowa 66, 76-200 Słupsk

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 12 ust. pkt. 9,10,12 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl